Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Visual by Mave (“Visual by Mave”), een onderneming met adres Pinaskade 53, Zoetermeer. (Geen bezoekadres) Visual by Mave is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75610779.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Visual by Mave, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Visual by Mave en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd.) van onze website visualbymave.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voorvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Visual by Mave aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. Visual by Mave zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op visualbymave.nl.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Visual by Mave

Visual by Mave is een ontwerpbureau, die professioneel maatwerk levert aan de klant.

Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de website misbruikt kan Gebruiker een bericht sturen naar info@visualbymave.nl.
 6. Visual by Mave behoudt zich recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan gebruiker en/of op de website wordt gepubliceerd.

Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen gehanteerd door Visual by Mave zijn inclusief BTW.
 2. Betaling van facturen van Visual by Mave dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betlaing verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maande wordt berekend over een gehele maand.
 4. Visual by Mave is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
  1. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  2. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  3. Vanaf die maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk.
 5. Nadat de opdracht is aangenomen en is gestart kan er maximaal 50% van het gehele op factuur aangegeven bedrag worden teruggegeven, dit is alleen geldig als beide partijen er mee eens zijn.
 6. Na een tijdsbestek van 2 weken vanaf de factuurdatum kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.

Aansprakelijkheid

 1. Visual by Mave is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers in het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. Visual by Mave is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Visual by Mave en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 3. Visual by Mave is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding  van de informatie op de Website of die van;
  1. Gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. Onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 4. Visual by Mave is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de website.

Klachten

 1. Bij Visual by Mave ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

 1. Visual by Mave is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Visual by Mave is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Visual by Mave impliceert dat de Gebruiker Visual by Mave machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Visual by Mave neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Visual by Mave is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Visual by Mave.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Visual by Mave en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Visual by Mave zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

Visual by Mave behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

Overige bepalingen

 1. Visual by Mave mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Visual by Mave, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

 

Offerte aanvragen >

0